Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en huisregels Villa BaZ  

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de boekingsbevestigingen met betrekking tot de vakantiehuizen die worden verhuurd onder de naam Villa BaZ, als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 82882142.

De vakantiehuizen zijn geen eigendom van of in het bezit van Villa BaZ, maar van een derde partij, te weten een particuliere huiseigenaar. Villa BaZ heeft een overeenkomst met de huiseigenaar voor de exclusieve verhuur van zijn/haar vakantiehuis waarbij Villa BaZ namens de huiseigenaar bemiddelt bij de tot stand koming van de Overeenkomst en de betreffende vakantiewoning namens de huiseigenaar ter beschikking aan de huurder stelt en waarbij de risico’s en voordelen voor de huiseigenaar zijn.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Villa BaZ bemiddelde vakantiewoningen. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen tussen verhuurder en huurder. Alle verwijzingen naar eigen voorwaarden en/of voorwaarden bij reisagenten, websites, en andere bemiddelaars zijn niet van toepassing en worden afgewezen.

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder;

Overeenkomst: overeenkomst tussen Villa BaZ en de huurder over vakantiewoningen voor kortdurend recreatief gebruik., waarbij de vakantiewoning feitelijk ter beschikking wordt gesteld. De boekingsbevestiging tezamen met de Algemene Voorwaarden vormen samen de (huur)overeenkomst.

Verhuurder: Villa BaZ

Huurder: de persoon die met verhuurder een Overeenkomst is aangegaan. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door hemzelf en alle medereizigers, voortvloeiend uit de Overeenkomst.

 

1 Reservering

1.1 Een reservering kan alleen gemaakt worden door personen die 21 jaar of ouder zijn. De reservering kan telefonisch, per email of via de boekingssite worden gemaakt. Iedere reservering wordt door Villa BaZ per email aan de huurder bevestigd door middel van een boekingsbevestiging aan het door de huurder opgegeven emailadres.

1.2 Met de verzending door Villa BaZ van de boekingsbevestiging aan het door de huurder opgegeven emailadres komt de Overeenkomst tot stand en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

1.3 Gebruik van het vakantiehuis. 

Tenzij anders met ons is overeengekomen, mag het vakantiehuis niet anders worden gebruikt dan voor het vieren van vakantie. De accommodaties mogen dan ook niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, feesten en soortgelijke evenementen. Mochten wij of de Huiseigenaar vermoeden dat er handelingen plaatsvinden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, onze richtlijnen, de openbare orde of de openbare zeden, dan hebben wij en/of de Huiseigenaar het recht om toegang te verkrijgen tot het vakantiehuis. Als het vermoeden vervolgens wordt bevestigd, hebben wij het recht om de Overeenkomst te beëindigen en om de persoon of personen in kwestie met onmiddellijke ingang uit het vakantiehuis te zetten, zonder terugbetaling van de betaalde huur. Onderverhuur of doorverhuur is verboden.

1.4 Samenstelling van groepen

Wij regelen voornamelijk de verhuur van vakantiehuizen aan gezinnen en stellen. Groepen jongeren moeten ons op het moment van boeken informeren over het feit dat zij een groep jongeren zijn. Wij verstaan onder een ‘groep jongeren’ ten minste vier (4) personen die voornamelijk jonger zijn dan 23 jaar oud. Wij of de Huiseigenaar hebben het recht om een groep te weigeren en om de Overeenkomst te beëindigen zonder vergoeding van de betaalde huursom wanneer deze informatie niet op het moment van boeken is verstrekt. Er kunnen andere beperkingen met betrekking tot de samenstelling van groepen van toepassing zijn. Deze beperkingen worden vermeld in de beschrijving van het huis op onze website. U moet voldoen aan alle eventuele beperkingen of vereisten die zijn vermeld in de beschrijving van het huis. 

Villa BaZ en de verhuurder hebben het recht een reservering te weigeren in verband met leeftijd of samenstelling van de groep van huurder(s) of omdat Villa BaZ of de verhuurder gronden hebben om aan te nemen dat huurder de verplichtingen uit deze Overeenkomst niet zal nakomen of zich anderszins niet als een goed huurder zal gedragen. Verblijf van meer of andere personen in een vakantiewoning dan op de boekingsbevestiging overeengekomen, dan wel het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Villa BaZ. Villa BaZ heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in het geval dat dit verbod wordt overtreden, zonder restitutie van huurprijs, boekingskosten of andere betalingen. Onderverhuur of doorverhuur is verboden. Ook is het niet toegestaan de vakantiewoning te gebruiken voor commerciële doeleinden of als feestlocatie.

2 Betaling

2.1 Als de Overeenkomst eerder dan tweeënveertig (42) dagen voor de aankomstdatum is overeengekomen, dient de huurder de helft (50%) van de huurprijs plus de boekingskosten binnen één (1) week na het aangaan van de Overeenkomst te betalen. De andere helft (50%) van de huurprijs dient uiterlijk op de tweeënveertigste (42ste) dag voor de aankomstdatum te worden betaald. 

2.2 Als de Overeenkomst op de tweeënveertigste (42ste) dag of korter voor de aankomstdatum tot stand komt, dient de huurder de volledige huurprijs (100%) plus de boekingskosten binnen één (1) week na het aangaan van de Overeenkomst te betalen.

2.3 De betaling van de huurprijs en de boekingskosten dient de huurder over te maken op het door Villa BaZ op de boekingsbevestiging vermelde bankrekeningnummer onder vermelding van naam en reserveringsnummer. 

2.4 Alle prijzen en kosten zijn vermeld in euro (EUR) en dienen ook in euro (EUR) te worden betaald. Villa BaZ kan verplicht zijn lokale belastingen, heffingen of toeslagen (bijvoorbeeld toeristenbelasting) te innen van de huurder voor of bij aankomst in het vakantiehuis. De prijzen en kosten zijn meestal inclusief lokale belastingen, heffingen en toeslagen. Als het niet mogelijk is dergelijke lokale belastingen, heffingen en toeslagen op te nemen in de huurprijs of anderszins bij de reservering en boeking van de vakantiewoning dan is Villa BaZ gerechtigd deze in rekening te brengen bij de huurder op of na aankomst in de vakantiewoning. In het geval dat autoriteiten belastingen, heffingen of toeslagen verhogen, of nieuwe belastingen, heffingen of toeslagen introduceren, dan heeft Villa BaZ het recht het bedrag van de verhoogde of nieuwe belastingen, heffingen of toeslagen in rekening te brengen bij de huurder. 

2.5 Bij niet tijdige betaling van enige hierboven genoemde betaling, restbedrag of boekingskosten ontvangt u per email eenmalig een herinnering met een uiterste betaaldatum. Als er op deze aangegeven betaaldatum nog steeds niet is betaald, behoudt Villa BaZ het recht voor om de reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. Huurder is in dat geval gebonden aan de annuleringskosten zoals in artikel 3 omschreven. Naast de annuleringskosten zijn dan ook de incassokosten (vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag) en de gemaakte gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder.

3 Annulering door de huurder

3.1 Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Na ontvangst van de annulering zendt Villa BaZ een annuleringsbevestiging en -nota aan het door de huurder opgegeven emailadres. 

3.2 Bij een annulering tot tweeënveertig (42) dagen voor de aankomstdatum is de huurder vijftig procent (50%) van het huurbedrag plus boekingskosten verschuldigd. 

3.3 Bij een annulering op de tweeënveertigste (42ste) dag of korter voor de aankomstdatum is de huurder honderd  procent (100%) van het huurbedrag plus boekingskosten verschuldigd. 

3.4 Bij een annulering van veertien (14) dagen of minder voor de aankomstdatum, of in het geval de huurder niet op de aankomstdag aankomt of in het geval dat de huurder niet de volledige afgesproken huurperiode gebruik maakt van de vakantiewoning (vroegtijdig vertrek) is de huurder het volledige gefactureerde bedrag (100%) verschuldigd.

3.5 Alle door de huurder betaalde bedragen zullen worden verrekend met het door de annulering verschuldigde bedrag, resulterend in een annuleringsnota die hetzij door de huurder, hetzij door Villa BaZ, binnen twee (2) weken na de verzending door Villa BaZ van de annuleringsnota aan het door de huurder opgegeven emailadres dient te worden betaald. 

3.6 Geannuleerde reserveringen kunnen in overleg met Villa BaZ aan derden worden overgedragen. 

3.7 Villa BaZ raadt u ten zeerste aan een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

4 Annulering door Villa BaZ

4.1 In geval de door de huurder gereserveerde vakantiewoning onverhoopt niet beschikbaar is of komt, zijn Villa BaZ en de verhuurder gerechtigd huurder een door Villa BaZ en verhuurder te bepalen gelijkwaardige of betere vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. Huurder zal in dat geval verhuurder niet in rechte kunnen aanspreken. 

4.2 In het geval dat de huurder dit alternatief niet aanvaardt, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door verhuurder, zal Villa BaZ direct het door de huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen meer of ander recht anders dan de restitutie van dit bedrag. 

5 Verblijf

5.1 De dag van aankomst en van vertrek staan vermeld op de boekingsbevestiging. De dag van aankomst is een vrijdag.

Weekendvrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 10:00 uur

Midweek: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur 

Week      : vrijdag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur

Tijdens het hoogseizoen is uw vakantiewoning beschikbaar vanaf 16:00 uur.

Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning om 10:00 uur te hebben verlaten. 

5.2 Huisregels:

5.2.1 De vakantiewoning is rookvrij

5.2.2 Tenten, Caravans, campers etc. mogen niet bij de vakantiewoning worden geplaatst en zijn in heel Bergen aan Zee verboden.

5.2.3 In sommige vakantiewoningen zijn honden toegestaan. Honden mogen echter niet in de slaapvertrekken en op de zitmeubels. Honden zijn buiten de vakantiewoning te allen tijde aangelijnd en worden nooit in de vakantiewoning onbeheerd achtergelaten en doen hun behoefte niet in de tuin en mogen niet voor overlast zorgen. Huurders met honden dienen rekening te houden met het in Bergen aan Zee en rondom vrijlopende wild, waaronder Schotse Hooglanders en wilde paarden. Huurder dient er voor vertrek uit de vakantiewoning voor zorg te dragen dat de vakantiewoning haar- en reukvrij wordt opgeleverd en dat overige met de hond verband houdende vervuilingen van de vakantiewoning zijn weggenomen. Overige huisdieren dan honden zijn niet toegestaan.

5.2.4 Buiten mag géén open vuur worden toegepast. Barbecueën is alleen toegestaan op eventueel aanwezige barbeques die bij de vakantiewoning horen en op elektrische grills. Er mogen geen vetvlekken of andere vlekken worden achtergelaten. De aanwezige barbeques moeten weer schoon worden achtergelaten. 

5.2.5 Vuilnis, de huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding in de daarvoor bedoelde groene en grijze containers. Flessen kunnen in de glasbak op de Verspyckweg (hoek Julianalaan) worden gedeponeerd en mogen niet in de vakantiewoning worden achtergelaten.

Huurder dient op maandagavond de vuilcontainers op straat te zetten. (controleer even bij de buren welke kleur, groen of grijs, er langs de weg moet worden gezet) en dinsdagochtendterug te plaatsen.

5.2.6 Om verstoppingen te voorkomen is het doorspoelen van zaken die niet in het toilet horen niet toegestaan.

5.2.7 Het verplaatsen van kasten, geluids- of televisieapparatuur of het naar buiten nemen van enig deel van het binnen inventaris – behalve serviesgoed – is uitdrukkelijk niet toegestaan.

5.2.8 Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de bewoners van omliggende woningen. Bij overlast en het niet respecteren van de nachtrust of algemeen geldende gedragsregels, zulk uitsluitend ter beoordeling van een medewerker van Villa BaZ, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en medehuurders de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen, zonder restitutie van de gelden.

5.2.9. Voor het plegen van noodzakelijk (tuin-)onderhoud zal de huurder zonder recht op vergoeding dulden dat tijdens zijn verblijf aan de vakantiewoning of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

6 Aansprakelijkheid / schade / klachten

6.1 De huurders en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in de vakantiewoning volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) ongevallen, schade en diefstal in en nabij de vakantiewoning als deze hem en/of reisgenoten is toe te rekenen en is ontstaan door nalatigheid, schuld of opzet. 

Ook voor eventueel bijkomende kosten is huurder volledig aansprakelijk. Villa BaZ is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, als de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend dan wel dat de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door de huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de boekingsbevestiging genoemde huurder.

6.2 Huurder is gehouden om bij aankomst de vakantiewoning en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien huurder schade of gebreken constateert, dient huurder dit binnen vierentwintig (24) uur na aankomst telefonisch of via email te melden aan Villa BaZ.

Schade die tijdens het verblijf is ontstaan dient de huurder aan Villa BaZ te melden bij de uitcheck en de kosten daarvan dienen door de huurder te worden voldaan.

6.3 Geringe fouten, afwijkingen of vergissingen in de prijzen en kosten of beschrijving van de vakantiewoningen, wijzigt de bepalingen van de Overeenkomst niet en leiden niet tot een aanpassing van de huurprijs of geven de huurder het recht de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

6.3 In geval van overmacht zoals staking, natuurramp, kernramp, aanslagen, brand en buitengewone (weers)omstandigheden waardoor al aangevangen of nog aan te vangen verhuur onmogelijk gemaakt is, zullen de eventuele betaalde bedragen en misgelopen vakantiedagen niet worden gecompenseerd.

6.4 Villa BaZ is niet aansprakelijk voor overlast of gederfd huurgenot in het geval dat er in de buurt van de vakantiewoning wordt gewerkt, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of bouwwerkzaamheden of andere activiteiten

6.5 Villa BaZ is niet aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en het niet of deels niet functioneren van internetvoorzieningen.

6.6 Het is verboden illegaal te downloaden, te uploaden of te streamen. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en als er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van de autoriteiten kenbaar gemaakt. Alle door de verhuurder te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

6.7 Huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid van kind(eren) van huurder of mede-huurders.

6.7 De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder dit binnen vierentwintig (24) uur na aankomst of nadat het gebrek zich voordoet of is geconstateerd telefonisch of via email te melden aan Villa BaZ.

6.8 Villa BaZ sluit iedere aansprakelijkheid uit voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, aan huurder en zijn of haar mede-huurders en hun bezittingen. De maximale aansprakelijkheid van Villa BaZ voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen onder de Overeenkomst of anderszins verband houdende met de Overeenkomst is gelijk aan de huurprijs. 

7 Klachten

7.1 Huurder kan te allen tijde klachten melden bij Villa BaZ. Villa BaZ zal alle redelijke maatregelen nemen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Villa BaZ is telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur op telefoonnummer [ ]. Alleen in uiterste noodgevallen kunt u buiten deze tijden contact opnemen.

7.2 Villa BaZ neemt alle klachten uiterst serieus. Indien gebreken aan de vakantiewoning niet binnen een redelijke termijn hersteld zijn en/of kunnen worden hersteld en dit ten koste gaat van het vakantiegenot van de huurder, zal Villa BaZ in contact treden met de eigenaar om te bepalen of een schade compensatie mogelijk is. Villa BaZ is niet verplicht klachten die Villa BaZ pas bereiken op de dag van vertrek of daarna op te lossen voor de betreffende huurder.

7.3 Als de klacht na contact met Villa BaZ te hebben opgenomen niet naar tevredenheid blijkt te zijn opgelost, dan dient de klacht uiterlijk binnen twee (2) weken na beëindiging van het verblijf per email met motivering te worden ingediend bij Villa BaZ.  Klachten die na deze termijn van twee (2) weken worden ontvangen door Villa BaZ, worden niet in behandeling genomen en Villa BaZ is niet aansprakelijk jegens de betreffende huurder in verband met de klacht. 

8 Vertrek en eindschoonmaak

8.1 Huurder is verplicht om tegen betaling de eindschoonmaak door de eigenaar van de vakantiewoning te laten uitvoeren. 

8.2 Het vakantiehuis dient op de volgende manier te worden achtergelaten :

 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij Villa BaZ
 • Woning ‘bezemschoon’ achterlaten
 • Linnengoed van bedden afhalen en op een stapel achterlaten samen met de handdoeken 
 • Geen etenswaren in de (koel)kasten achterlaten
 • Koelkast, oven en fornuis schoon achterlaten
 • Afwas dient gedaan te zijn en de vaatwasser uitgeruimd
 • Open haard en BBQ, indien aanwezig leeg en schoon opleveren
 • Tuinkussens (indien aanwezig) graag binnen leggen.
 • Eventuele parasols inklappen en indien aanwezig beschermkap aanbrengen.
 • Thermostaat terugzetten naar 15 graden Celsius. De knoppen van de radiatoren niet dichtdraaien
 • Alle afvalbakken in het huis leegmaken. Afval weggooien in de daarvoor bestemde containers. Dit geldt ook voor kartonnen dozen en lege flessen
 • Alle ramen en deuren afsluiten.
 • Meubilair terugzetten op de oorspronkelijke plaats (Het is niet toegestaan binnen meubilair naar buiten te verplaatsen).
 • Alle stekkers van apparatuur en/of lampen in het stopcontact laten zitten.
 • Het is niet toegestaan de instellingen van televisie te veranderen.
 • Honden niet op de banken of bedden laten slapen.

De eindschoonmaak die aan huurder is doorgerekend betreft normale schoonmaakkosten. Mocht de vakantiewoning tijdens de huurperiode zodanig zijn vervuild dat extra schoonmaakkosten noodzakelijk zijn, dan zullen deze met de waarborgsom verrekend worden.

8.3 Borg

Bij de betaling van de boeking is een borg verwerkt. Na vertrek wordt de vakantiewoning geïnspecteerd en wordt de borg geretourneerd. Alle eventuele schade, verontreiniging en vermissing zal op de borg in mindering worden gebracht. Mocht er sprake zijn van onregelmatigheden dan stuurt Villa BaZ hiervan een foto aan huurder. In praktijk komt het zelden voor dat er een bedrag van de borg wordt ingehouden. De coulance van de eigenaar en het respect van de huurder voor de vakantiewoning maakt dit mogelijk. Mochten de huisregels niet worden nageleefd dan wordt de borg niet gerestitueer

9 Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/ huisregels alsook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Wijzigingen en drukfouten in data en tarieven zijn nadrukkelijk voorbehouden.